biuro@utworki.com.pl

61 8 526 526, 516 900 007, 512 777 222

Utworki.pl

Największy w Europie producent profesjonalnych aranżacji muzycznych w wielu formatach

Podkłady muzyczne karaoke dla wokalistów i zespołów

zobacz cennik >
  • pl

Regulamin

 
Regulamin korzystania ze strony www.utworki.pl    


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony www.utworki.pl 
obsługiwanej przez spółkę
MIDI-NET GROUP CO Sp. z o.o. Sp. k.
należącej do grupy kapitałowej MIDI-NET GROUP CO Sp. z o.o. 


1. Informacja o Firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.utworki.pl.pl
prowadzony jest przez MIDI-NET GROUP CO Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Saperskiej 44B/10,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000416412.

Spółka MIDI-NET GROUP CO Sp. z o.o. Sp. k. działa na
wyłącznej licencji MIDI-NET GROUP CO Sp. z o.o.

Firma działa na postawie licencji zawartej w Warszawie
z Organizacją Zbiorowego Zarządzania – ZAiKS.


Zarząd spółki:
Robert Łukasz Sadowski - Prezes Zarządu

2. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane naszej firmie przez Klientów
sklepu www.utworki.pl, są przetwarzane przez
MIDI-NET GROUP CO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Saperskiej 44B/10 oraz innych spółek należących
do wspólnej grupy kapitałowej
MIDI-NET.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

• realizacji wirtualnej umowy sprzedaży poprzez zaakceptowanie regulaminu
• w celu informowania o nowościach oraz promocjach oferowanych
przez sklep www.utworki.pl

• dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom
dla celów marketingowych.

• każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych.

Na stronie www.utworki.pl każdy Klient po zarejestrowaniu się
ma wgląd do swoich danych oraz może je zmienić po zgłoszeniu
do administratora serwisu.
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


3. Ceny
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.utworki.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
Cennik produktów zawarty na stronie internetowej określa przedział cenowy utworów w formatach General Midi, Audio i Mp3.

Wszystkie usługi dedykowane takie jak Music Soft for Yamaha, Music Soft for Korg, Prof., Karafun, Music Styles for Yamaha, Music Styles for Korg, Music Styles for Roland, Mp3+G posiadają osobną cenę wyrażoną przy danym produkcje.


Cena podana przy oferowanym pliku muzycznym jest wiążąca w chwili zawarcia umowy sprzedaży.


W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby zamawiającej.

Aby usprawnić realizację zamówienia prosimy również o podanie nr zamówienia.

Klient może dokonać zakupu pliku poprzez SMS, koszt usługi podany
jest wyraźnie przed zawarcie transakcji.


Ewentualne nadpłaty zwracane będą do Klienta po potrąceniu

prowizji banku, która wynosi 1 zł.

MIDI-NET GROUP CO zastrzega sobie prawo do zmian cen
towarów znajdujących
się w sklepie.

4. Rodzaj i zakres działalności sklepu, procedura zakupu
Przez sprzedaż plików midi, mp3, audio w sieci Internet rozumie się umożliwianie Użytkownikowi zakupu plików muzycznych oferowanych na stronie www.utworki.pl przez spółkę MIDI-NET GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

Sklep daje możliwość pobrania podkładów muzycznych w wielu formatach.

Procedura zakupu/płatności
- znalezienie utworu, który interesuje Klienta
- umieszczenie wybranego tytułu/tytułów w wybranym formacie
i pod formacie w koszyku

- przejście do koszyka
- przeprowadzenie procedury podsumowania zakupów krok po kroku,
  w tym wybór sposobu dostarczenia pliku/plików i sposób dostawy
- realizacja płatności
- dostarczenie zakupionego podkładu/podkładów

Klient może dokoywać płatności na kilka sposobów:

- wpłata na konto bankowe naszej firmy
- płatność poprzez SMS
- płatność kanałami elektronicznymi PayU
- płatność za pobraniem

Dodatkowe opłaty związane z dostarczeniem przesyłki za pobraniem
pokrywa Klient przy zamówieniach do kwoty 200 zł.
Zamówienia powyżej kwoty 200 zł. pokrywa MIDI-NET GROUP.

5. Odpowiedzialność MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k.
MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. ma prawo do przerw lub zakłóceń w działalności sklepu internetowego www.utworki.pl jeżeli jest to spowodowane:

- koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji
sprzętu lub też oprogramowania.

- przyczynami niezależnymi od MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k.
(siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu korzyści utraconych lub poniesionej szkody przez Użytkownika
lub osoby trzecie w związku z w/w przerwami lub zakłóceniami w działalności sklepu


MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązania polegającego na dostarczeniu plików midi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.


MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter oferowanych do sprzedaży plików muzycznych

MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej www.utworki.pl

MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

W przypadku utraty danych Użytkownik może bez dodatkowej opłaty pobrać ponownie zakupione pliki wyłącznie z zakładki „Historia zakupów”


Spółka MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. w celu udoskonalenia oferowanych produktów zastrzega sobie wstrzymanie w sprzedaży danego podkładu aż do zakończenia produkcji


6. Likwidacja konta www.utworki.pl następuje w drodze:
a. żądania użytkownika przesłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@utworki.pl pod warunkiem iż nie posiada środków na koncie oraz zakupionych podkładów w „historii zakupionych plików”

b. jednostronnej decyzji MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k.,
jeżeli Użytkownik:
 

- wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,

- używa lub usiłuje używać serwisu www.utworki.pl niezgodnie z jego przeznaczeniem,


- włamuje się lub usiłuje się włamać na serwery serwisu www.utworki.pl


7. Skutki likwidacji konta
a. Likwidacja konta z przyczyn o których mowa w VI. pkt. b powoduje utratę możliwości założenia nowego konta przez danego Użytkownika.
b. W przypadku likwidacji konta środki o których mowa w VI pkt. b przepadają na rzecz MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k.

8. Postępowanie w przypadku działań niepożądanych
W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem, ale zostaną przez MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. uznane za niepożądane, MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k.zawiadomi o tym fakcie Użytkownika, z prośbą o natychmiastowe zaprzestanie podejmowania tych działań.
Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tej prośby,
MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. ma prawo zablokować konto Użytkownika do wyjaśnienia lub jego likwidację


UWAGA!!!
Każda wymiana (w tym wymiana na forach internetowych),
odsprzedaż lub inna forma rozpowszechniania naszej produkcji
bez pisemnej zgody zarządu Spółki jest traktowana jako działanie
na szkodę Producenta i będzie zgłaszana organom ścigania.

Użytkownik, który dopuści się takiego działania ma usuwane konto,
a pozostałe środki przepadają na rzecz MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k.


9 Reklamacje:
Użytkownik może kierować reklamacje oraz uwagi w sprawach
związanych z działalnością sklepu bądź jakością zakupionych plików
na adres e-mail podany na stronie www.utworki.pl.
Reklamacje i uwagi sprzeczne z regulaminem nie będą rozpatrywane
jako typ reklamacji.


MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
O przedłużeniu terminu reklamacji, o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień, albo o odmowie uwzględnienia reklamacji MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. poinformuje Użytkownika.


Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty zakupu podkładu,
po upływie terminu reklamacje nie będą rozpatrywane z wyjątkiem
szczególnych spraw uznanych wg norm działu sprzedaży.


Podstawą do reklamacji nie jest:

- plik prawidłowo odtwarzany na sprzęcie komputerowym,
a nie odtwarzany w instrumencie

- podkład nie spełniający oczekiwań, wyobrażenia dot. twórczości aranżacji,
podkład jest stworzony wg norm naszego aranżera i nie podlega wszelkim uwagom

Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

10. Postanowienia ogólne
Zawarcie umowy, na podstawie której następuje sprzedaż oferowanych przez
MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. na stronie www.utworki.pl plików muzycznych, następuje z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego
akceptację warunków sprzedaży (regulaminu).


Dostawa plików zakupionych przez Użytkownika odbywa się pocztą elektroniczną na podanych przez Użytkownika adres e-mail lub poprzez samodzielne pobranie plików


Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez
MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Saperskiej 44b/10 w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych,
o których mowa powyżej, przez wysłanie listu elektronicznego na adres podany na stronie www.utworki.pl tylko wówczas gdy nie jest zainteresowany zakupem podkładów, nie zakupił wcześniej podkładów.

Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.


Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w serwisie.


Użytkownik oświadcza, iż nazwa jego konta nie narusza praw osób trzecich,
a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału
MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k.

Spółka MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. może odmówić rejestracji konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.

MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. ma prawo żądać od Użytkownika
weryfikacji danych personalnych poprzez np. działania weryfikacyjne za pomocą kodu autoryzacyjnego


Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.


11. Przepisy końcowe
Wyłącznym źródłem zobowiązań jest umowa sprzedaży,
oraz stanowiący jej integralną część Regulamin.


MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
MIDI NET GROUP CO sp. z o.o. sp. k. udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej pod adresem www.utworki.pl jak również w siedzibie spółki.

Regulamin udostępniony na tej stronie stanowi jedyną wiążącą wersję.

Regulamin wchodzi w życie z jego udostępnieniem na stronie www.utworki.pl